1ο Ενημερωτικό Δελτίο

17Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων:
Νέες Προκλήσεις & Προοπτικές
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης (31 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2019), καλεί όλους όσοι ασχολούνται με τα Υδάτινα οικοσυστήματα να συμμετάσχουν σε αυτό, με την παρουσίαση του επιστημονικού τους έργου. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό καλούνται να υποβάλλουν τις εργασίες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση kentouri@uoc.gr, μέχρι την 31η Μαΐου 2019. Μαζί με τις εργασίες, κάθε συγγραφέας θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωμένη τη φόρμα της Αίτησης συμμετοχής, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://psid.bio.auth.gr).

Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί και η θεματική ενότητα στην οποία εμπίπτει η εργασία:

(Α) Αλιεία
Υπεύθυνοι: Σ. Σωμαράκης (ΕΛΚΕΘΕ) και Β. Τζανάτος (Πανεπιστήμιο Πατρών)

(Β) Υδατοκαλλιέργειες
Υπεύθυνοι: Κ. Μούτου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και Α. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)

(Γ) Εκβολικά Συστήματα – Εσωτερικά νερά
Υπεύθυνοι: Ι. Λεονάρδος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και Ε. Κουτράκης (ΙΝΑΛΕ)
Η καλύτερη προφορική και αναρτημένη ανακοίνωση θα βραβευθούν.
Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για το 17ο Συνέδριο που θα αναρτηθούν επίσης και στην ιστοσελίδα http://psid.bio.auth.gr, και στην επίσημη σελίδα του Συνεδρίου στο Facebook.

Κόστος εγγραφής

Μέχρι 31-5-2019 Μετά την 1-6-2019
Φοιτητές 10 ευρώ 20 ευρώ
Μέλη ΠΣΙΔ 20 ευρώ 30 ευρώ
Μη-μέλη 50 ευρώ 70 ευρώ
Εταιρείες 80 ευρώ 100 ευρώ

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

  • συμμετοχή στις εργασίες του συνεδριου
  • πληροφοριακό υλικό
  • συμμετοχή στο επίσημο δείπνο και στα διαλείμματα καφέ
  • τσάντα και πρακτικά συνεδρίου (προηγούμενα πρακτικά θα είναι διαθέσιμα προς πώληση έναντι χαμηλού αντίτιμου)

Διαδικασία υποβολής των εργασιών
Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν στην Επιστημονική Επιτροπή του 17ου Συνεδρίου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση kentouri@uoc.gr), μέχρι την 31η Μαΐου 2019. Η υποβολή των εργασιών θα γίνεται σε μορφή αρχείου Word. Οι εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από την αίτηση συμμετοχής στο 17ο Συνέδριο, όπου θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η θεματική ενότητα στην οποία εμπίπτει η εργασία.

Kρίση των εργασιών
Οι εργασίες που θα κατατεθούν για παρουσίαση και δημοσίευση στο Συνέδριο θα υποβληθούν σε επιστημονική κρίση. Κάθε εργασία θα εξετάζεται από δυο κριτές. Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο κριτές είναι αρνητικός, η εργασία θα στέλνεται και σε τρίτο. Eπομένως, συνιστάται προς τους συγγραφείς να υποβάλουν ιδιαίτερα προσεγμένα κείμενα, ως προς το πειραματικό υλικό, ως προς την τεκμηρίωση, ως προς τη γραφή και ως προς την παρουσίαση.

Η Επιστημονική και Oργανωτική Eπιτροπή θα μεριμνήσουν ώστε να είναι ομοιόμορφη και αισθητικά άψογη η εμφάνιση των πρακτικών, αλλά και η ποιότητα του περιεχομένου τους, όπως το επιβάλλει και η κοινή διεθνής πρακτική. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι οδηγίες, τόσο η Επιστημονική Επιτροπή, όσο και η Οργανωτική Επιτροπή, με λύπη τους, θα βρεθούν αναγκαστικά στη δυσάρεστη θέση να μην δεχτούν τις εργασίες που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Στα πρακτικά θα συμπεριληφθούν όλες οι εργασίες που θα εγκριθούν για να παρουσιαστούν στο 17ο Συνέδριο, είτε ως προφορικές, είτε ως αναρτημένες ανακοινώσεις. Oι συγγραφείς παρακαλούνται να διαβάσουν και να εφαρμόσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες. H επιδιωκόμενη ομοιογένεια ανεβάζει την ποιότητα των εργασιών και διευκολύνει την ταχύτητα ελέγχου και έκδοσης των Πρακτικών. Σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων, τα κείμενα δεν θα γίνονται δεκτά.

Δομή κειμένου: το κείμενο πρέπει να είναι δομημένο σύμφωνα με το ακόλουθο διεθνές πρότυπο: Τίτλος – Συγγραφείς – Περίληψη – Λέξεις-κλειδιά – Εισαγωγή – Υλικά και Μέθοδοι – Αποτελέσματα και Συζήτηση – Βιβλιογραφία. Η Περίληψη (Abstract) και οι Λέξεις-κλειδιά (Keywords) θα πρέπει να γραφούν στην Αγγλική γλώσσα.

Μορφοποίηση κειμένου: όλες οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες σε αρχείο MS-Word και να μην υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) σελίδες Α4 (210 x 297 mm) συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, των εικόνων και της βιβλιογραφίας. Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι Calibri, τα περιθώρια του κειμένου να είναι ακριβώς 3 cm (δεξία-αριστερά-επάνω-κάτω), με ευθυγράμμιση στο κυρίως κείμενο αριστερα-δεξιά (full justified), μονό διάστιχο (line spacing) και εσοχή πρώτης γραμμής παραγράφου στo 1 cm.

Yπενθυμίζεται ότι η εκτύπωση στα πρακτικά θα γίνει σε μονοχρωμία (άσπρο/μαύρο) και συνεπώς θα πρέπει τα γραφήματα και οι εικόνες να είναι ευανάγνωστες με αυτά τα χρώματα.

Ακολουθεί πρότυπο συγγραφής επιστημονικής εργασίας για το Συνέδριο Ιχθυολόγων.

Πρότυπο Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας

 

Tίτλος εργασίας: Ο ρόλος του (12dpi, bold, πεζά, στο κέντρο)
———————-κενή γραμμή (10dpi)————————
Συγγραφείς: Όνομα Επωνυμο1, Όνομα Επώνυμο2,…(11dpi, bold, πεζά, στο κέντρο)
1 Διεύθυνση – email Συγγραφέα1 (8dpi, κανονικα, πεζά, στο κέντρο)
2 Διεύθυνση – email Συγγραφέα2 (8dpi, κανονικα, πεζά, στο κέντρο)
———————-κενή γραμμή (10dpi)————————

ABSTRACT (11dpi, bold, κεφαλαία, στοίχιση αριστερά)
Name Surname1, Name Surname2: Title in English (11dpi, bold, πεζά, full justified)
Περίληψη της εργασίας στην αγγλική γλώσσα. Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα γραμμές και θα πρέπει να είναι κατανοητή και να δίνει στον αναγνώστη μία συνοπτική εικόνα του σκοπού της εργασίας, της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, των κύριως αποτελεσμάτων και των βασικών συμπερασμάτων που προέκυψαν (10dpi, κανονικά, πεζά, full justified).
Keywords: μέχρι εφτά (7) λέξεις στα αγγλικά (10dpi, κανονικά, πεζα, full justified)

———————-κενή γραμμή (10dpi)————————

EΙΣΑΓΩΓΗ (11dpi, bold, κεφαλαία, στοίχιση αριστερά)
Κυρίως κείμενο, 10dpi, Calibri, κανονικά, full justified, παράγραφος με εσοχή πρώτης γραμμής στo 1 cm

———————-κενή γραμμή (10dpi)————————

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ (11dpi, bold, κεφαλαία, στοίχιση αριστερά)
Κυρίως κείμενο, 10dpi, Calibri, κανονικά, full justified, παράγραφος με εσοχή πρώτης γραμμής στo 1 cm…

———————-κενή γραμμή (10dpi)————————

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ (11dpi, bold, κεφαλαία, στοίχιση αριστερά)
Κυρίως κείμενο, 10dpi, Calibri, κανονικά, full justified, παράγραφος με εσοχή πρώτης γραμμής στο 1 cm…

———————-κενή γραμμή (10dpi)————————

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (11dpi, bold, κεφαλαία, αριστερά)
O πίνακας της βιβλιογραφίας (10dpi, Calibri, κανονικά, full justified) συντάσσεται με πεζά γράμματα κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά, χωρίς αρίθμηση, σύμφωνα με το πρότυπο που ακολουθεί.

Eργασίες σε περιοδικά (ο τίτλος του περιοδικού ολόκληρος)
Smith EL, Miller GB (1991) New dangers in our field. American Journal of Nuclear Engineering 13: 15-16
Συγγραφέας Α, Συγγραφέας Β, Συγγραφέας Γ (2001) Eπισκόπηση της ελληνικής αλιείας. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 12: 123-134

Άρθρα σε βιβλία ή σε ειδικές εκδόσεις
Kuret JA, Murad F (1990) Adenohypophyseal hormones related substances. In: Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P (eds) The pharmacological basis of therapeutics. Pergamon Press, New York, p. 1334-1360

Bιβλία
Voet D, Voet J (1990) Biochemistry. Pergamon Press, New York
Συγγραφέας Α, Συγγραφέας Β, Συγγραφέας Γ, Συγγραφέας Δ (2002) Ο Γεωτεχνικός στην επόμενη εικοσαετία. Eκδοση του ΓΕΩΤΕΕ, Θεσσαλονίκη

Tα Πρακτικά συνεδρίων ή άλλα σχετικά δημοσιεύματα κατατάσσονται στα περιοδικά, εφόσον αποτελούν μέρος τους ή στις αυτοτελείς ανεξάρτητες εκδόσεις εφόσον υπάρχει εκδότης ή εκδότες.

Άλλες οδηγίες
Επιστημονικά ονόματα ειδών
Ονόματα ειδών, φυτών και ζώων θα αναγράφονται με αγγλικά πλάγια γράμματα (italics) χωρίς υπογράμμιση. Η πρώτη αναφορά ενός είδους στο κείμενο θα γίνεται ολογράφως και για το όνομα του γένους και για το όνομα του είδους. Θα ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα που το ταυτοποίησε, το έτος ταυτοποίησης, το κοινό όνομα στα Eλληνικά, αν υπάρχει, και κατά απόλυτη προτίμηση το επίσημο και όχι το σπάνιο ή το αδόκιμο τοπικό. Συνιστάται να αναφέρεται και το κοινό όνομα στα αγγλικά, αν είναι με βεβαιότητα γνωστό (αν όχι, μπορεί να βρεθεί στη FishBase, www.fishbase.org ή τη SeaLifeBase, www.sealifebase.org). H δεύτερη αναφορά και εφεξής, θα γίνεται με το αρχικό του ονόματος του γένους και ολογράφως το όνομα του είδους ή μόνο με το κοινό ελληνικό όνομα.

Βιβλιογραφικές παραπομπές μέσα στο κείμενο
H παραπομπή της βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο θα γίνεται με τους παρακάτω δυο τρόπους:
(α) μέσα σε παρένθεση το όνομα του συγγραφέα και το έτος, χωρίς κόμμα μεταξύ τους, π.χ. (Smith 2010),
(β) εκτός παρένθεσης το όνομα του συγγραφέα και εντός παρένθεσης το έτος, π.χ. Smith (2010).
Όταν οι συγγραφείς είναι δυο χρησιμοποιείται το συμπλεκτικό σύμβολο & και όχι «και», «and», «et», «und», «e» ή ό,τι άλλο, π.χ. (Smith & Miller 1991) ή Smith & Miller (1991). Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι χρησιμοποιείται η διεθνής συντομογραφία et al. (από το λατινικό et alii, που σημαίνει «και άλλοι») πάντα με πλάγια γράμματα (italics) μετά το όνομα του πρώτου συγγραφέα, είτε πρόκειται για ξενόγλωσση, π.χ. Smith et al. (2004), είτε για ελληνόγλωσση αναφορά, π.χ. Κεντούρη et al. (2014).

Εικόνες και πίνακες
H κάθε είδους εικονογράφηση που χρησιμοποιείται στην εργασία (σχήματα, εικόνες, διαγράμματα, φωτογραφίες, κτλ.), πρέπει να είναι ενσωματωμένη στη ροή του κειμένου και αδιακρίτως είδους θα αναφέρεται με σειρά ως: Eικόνα 1, Eικόνα 2, Eικόνα 3, κτλ. Oι πίνακες πρέπει να είναι επίσης ενσωματωμένοι στη ροή του κειμένου και να αναφέρονται ως: Πίνακας I, Πίνακας II, Πίνακας III, Πίνακας IV, κτλ.

Στις εικόνες η επεξήγηση (λεζάντα) μπαίνει από κάτω, ενώ στους πίνακες από πάνω. Η λεζάντα (και στις δυο περιπτώσεις) πρέπει να είναι γραμμένη και Eλληνικά και Aγγλικά, με γράμματα Times New Roman, bold, 10dpi και συνιστάται να είναι περιεκτική και λιτή. Βλέπε παράδειγμα:

Εικόνα 1: Διακριτές φάσεις βιορόφησης σωρευτικών δόσεων χαλκού (όγκος 0,5 l, συγκέντρωση 50 ppm) από το φαιοφύκος Cystoseira.
Figure 1: Distinct phases of cooper cumulative dosis (volume 0.5 l, concentration 50 ppm) biosorption by Cystoseira.
Πίνακας Ι: Σχέσεις παλινδρόμησης μεταξύ των διαφόρων βιομετρικών χαρακτήρων, χωριστά για αρσενικά και θηλυκά, και σύγκριση των αντίστοιχων σχέσεων για τα δύο φύλα.
Table 1: Regression equations between various biometric characters, separately for males and females, and comparison of the corresponding regression lines for the two sexes.

Άλλες οδηγίες
Επιστημονικά ονόματα ειδών
Ονόματα ειδών, φυτών και ζώων θα αναγράφονται με αγγλικά πλάγια γράμματα (italics) χωρίς υπογράμμιση. Η πρώτη αναφορά ενός είδους στο κείμενο θα γίνεται ολογράφως και για το όνομα του γένους και για το όνομα του είδους. Θα ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα που το ταυτοποίησε, το έτος ταυτοποίησης, το κοινό όνομα στα Eλληνικά, αν υπάρχει, και κατά απόλυτη προτίμηση το επίσημο και όχι το σπάνιο ή το αδόκιμο τοπικό. Συνιστάται να αναφέρεται και το κοινό όνομα στα αγγλικά, αν είναι με βεβαιότητα γνωστό (αν όχι, μπορεί να βρεθεί στη FishBase, www.fishbase.org ή τη SeaLifeBase, www.sealifebase.org). H δεύτερη αναφορά και εφεξής, θα γίνεται με το αρχικό του ονόματος του γένους και ολογράφως το όνομα του είδους ή μόνο με το κοινό ελληνικό όνομα.

Βιβλιογραφικές παραπομπές μέσα στο κείμενο
H παραπομπή της βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο θα γίνεται με τους παρακάτω δυο τρόπους:
(α) μέσα σε παρένθεση το όνομα του συγγραφέα και το έτος, χωρίς κόμμα μεταξύ τους, π.χ. (Smith 2010),
(β) εκτός παρένθεσης το όνομα του συγγραφέα και εντός παρένθεσης το έτος, π.χ. Smith (2010).
Όταν οι συγγραφείς είναι δυο χρησιμοποιείται το συμπλεκτικό σύμβολο & και όχι «και», «and», «et», «und», «e» ή ό,τι άλλο, π.χ. (Smith & Miller 1991) ή Smith & Miller (1991). Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι χρησιμοποιείται η διεθνής συντομογραφία et al. (από το λατινικό et alii, που σημαίνει «και άλλοι») πάντα με πλάγια γράμματα (italics) μετά το όνομα του πρώτου συγγραφέα, είτε πρόκειται για ξενόγλωσση, π.χ. Smith et al. (2004), είτε για ελληνόγλωσση αναφορά, π.χ. Κεντούρη et al. (2014).

Εικόνες και πίνακες
H κάθε είδους εικονογράφηση που χρησιμοποιείται στην εργασία (σχήματα, εικόνες, διαγράμματα, φωτογραφίες, κτλ.), πρέπει να είναι ενσωματωμένη στη ροή του κειμένου και αδιακρίτως είδους θα αναφέρεται με σειρά ως: Eικόνα 1, Eικόνα 2, Eικόνα 3, κτλ. Oι πίνακες πρέπει να είναι επίσης ενσωματωμένοι στη ροή του κειμένου και να αναφέρονται ως: Πίνακας I, Πίνακας II, Πίνακας III, Πίνακας IV, κτλ.

Στις εικόνες η επεξήγηση (λεζάντα) μπαίνει από κάτω, ενώ στους πίνακες από πάνω. Η λεζάντα (και στις δυο περιπτώσεις) πρέπει να είναι γραμμένη και Eλληνικά και Aγγλικά, με γράμματα Times New Roman, bold, 10dpi και συνιστάται να είναι περιεκτική και λιτή. Βλέπε παράδειγμα:

Εικόνα 1: Διακριτές φάσεις βιορόφησης σωρευτικών δόσεων χαλκού (όγκος 0,5 l, συγκέντρωση 50 ppm) από το φαιοφύκος Cystoseira.
Figure 1: Distinct phases of cooper cumulative dosis (volume 0.5 l, concentration 50 ppm) biosorption by Cystoseira.
Πίνακας Ι: Σχέσεις παλινδρόμησης μεταξύ των διαφόρων βιομετρικών χαρακτήρων, χωριστά για αρσενικά και θηλυκά, και σύγκριση των αντίστοιχων σχέσεων για τα δύο φύλα.
Table 1: Regression equations between various biometric characters, separately for males and females, and comparison of the corresponding regression lines for the two sexes.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προφορική παρουσίαση
Ο χρόνος παρουσίασης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εργασιών και θα καθοριστεί τις παραμονές του συνεδρίου, αλλά εκτιμάται περίπου σε 10-12 λεπτά. H τελική μορφή της παρουσίασης θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με τα μηχανήματα του Συνεδριακού Κέντρου, δηλαδή MS/Win και Power Point.

Για τις παρουσιάσεις συνιστάται θερμά η χρήση ευκρινών γραμματοσειρών ικανοποιητικού μεγέθους και περιορισμός της έκτασης του κειμένου σε καθεμία από αυτές, ώστε να είναι δυνατόν να διαβάζονται και από τις τελευταίες θέσεις της αίθουσας. H εμπειρία έχει δείξει ότι διαφάνειες που προβάλλουν μεγάλο αριθμό πληροφοριών σε μια σελίδα, αναγκαστικά χρησιμοποιούν πολύ μικρά γράμματα που είναι μόλις ορατά ακόμη και από τις πρώτες θέσεις.

Aναρτημένη ανακοίνωση (poster)
Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα πρέπει να έχουν διαστάσεις περίπου 70×100 cm και το μέγεθος των γραμμάτων να είναι το κατάλληλο, ώστε τα κείμενα να είναι ευανάγνωστα. Όσοι αναρτήσουν ανακοινώσεις, θα πρέπει να παραβρίσκονται στη θέση και την ώρα που θα οριστεί για την υποστήριξή τους. Με ευθύνη των ιδίων η ανάρτηση πρέπει να γίνει εγκαίρως, πριν από την έναρξη του συνεδρίου και να έχει ολοκληρωθεί η αποκαθήλωσή τους μετά τη λήξη.

Όλες οι αναρτημένες εργασίες θα παρουσιαστούν προφορικά σε ειδική συνεδρία, στα πρότυπα του διεθνούς συνεδρίου CIESM. Θα ζητηθεί από τους εισηγητές η αποστολή 3 διαφανειών power point (ppt) πριν την έναρξη του συνεδρίου και μετά την τελική έγκριση της εργασίας τους, τις οποίες θα πρέπει να παρουσιάσουν σε δύο λεπτά. Ενδεικτικά, η διάρθρωση των διαφανειών μπορεί να είναι ως εξής:

1η Διαφάνεια (Τίτλος, συγγραφείς κλπ., εισαγωγή),
2η Διαφάνεια (Υλικά – μέθοδοι),
3η Διαφάνεια (Αποτελέσματα-Συζήτηση).

back to top