2ο Ενημερωτικό Δελτίο

Σας υπενθυμίζουμε ότι το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο 2016 στην Καβάλα. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό με την παρουσίαση του επιστημονικού τους έργου, καλούνται να υποβάλλουν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση psid2013@gmail.com, μέχρι τέλος Μαρτίου 2016. Μαζί με τις εργασίες, κάθε συγγραφέας θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωμένη τη φόρμα της Αίτησης συμμετοχής, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (www.psid.gr).

Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί και η θεματική ενότητα στην οποία εμπίπτει η εργασία:

(Α) Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία
Υπεύθυνοι: Γ. Τσερπές (ΕΛΚΕΘΕ) και Α. Τσίκληρας (ΑΠΘ)
(Β) Εσωτερικά και μεταβατικά ύδατα
Υπεύθυνοι: Δ. Μπόμπορη (ΑΠΘ) και Ε. Κουτράκης (ΙΝΑΛΕ)
(Γ) Υδατοκαλλιέργειες και Αξιοποίηση αλιευτικών προϊόντων
Υπεύθυνοι: Γ. Κουμουνδούρος (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και Α. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)

Η καλύτερη προφορική και αναρτημένη ανακοίνωση θα βραβευθούν.

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για το 16ο Συνέδριο που έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.psid.gr.

Ιωάννης Λεονάρδος, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Αργύρης Καλλιανιώτης, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Κόστος εγγραφής

Μέχρι 31-3-2016 Μετά την 1-4-2016
Φοιτητές 20 ευρώ 20 ευρώ
Μέλη ΠΣΙΔ 30 ευρώ 40 ευρώ
Μη-μέλη 40 ευρώ 50 ευρώ
Εταιρείες 80 ευρώ 100 ευρώ

Η εγγραφή περιλαμβάνει
– συμμετοχή στις εργασίες του συνεδριου
– πληροφοριακό υλικό
– συμμετοχή στο επίσημο δείπνο και στα διαλείμματα καφέ
– τσάντα και πρακτικά συνεδρίου (προηγούμενα πρακτικά θα είναι διαθέσιμα προς πώληση έναντι χαμηλού αντίτιμου)

Διαδικασία υποβολής των εργασιών
Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Επιστημονική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση psid2013@gmail.com), μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016. Η υποβολή των εργασιών θα γίνεται σε μορφή αρχείου Word. Οι εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από την αίτηση συμμετοχής στο 16ο Συνέδριο, όπου θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η θεματική ενότητα στην οποία εμπίπτει η εργασία.

Kρίση των εργασιών
Οι εργασίες που θα κατατεθούν για παρουσίαση και δημοσίευση στο Συνέδριο θα υποβληθούν σε επιστημονική κρίση. Κάθε εργασία θα εξετάζεται από δυο κριτές. Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο κριτές είναι αρνητικός, η εργασία θα στέλνεται και σε τρίτο. Eπομένως, συνιστάται προς τους συγγραφείς να υποβάλουν ιδιαίτερα προσεγμένα κείμενα, ως προς το πειραματικό υλικό, ως προς την τεκμηρίωση, ως προς τη γραφή και ως προς την παρουσίαση.

Η Επιστημονική και Oργανωτική Eπιτροπή θα μεριμνήσουν ώστε να είναι ομοιόμορφη και αισθητικά άψογη η εμφάνιση των πρακτικών, αλλά και η ποιότητα του περιεχομένου τους, όπως το επιβάλλει και η κοινή διεθνής πρακτική. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι οδηγίες, τόσο η Επιστημονική Επιτροπή, όσο και η Οργανωτική Επιτροπή, με λύπη τους, θα βρεθούν αναγκαστικά στη δυσάρεστη θέση να μην δεχτούν τις εργασίες που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Στα πρακτικά θα συμπεριληφθούν όλες οι εργασίες που θα εγκριθούν για να παρουσιαστούν στο 16ο Συνέδριο, είτε ως προφορικές, είτε ως αναρτημένες ανακοινώσεις. Oι συγγραφείς παρακαλούνται να διαβάσουν και να εφαρμόσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες. H επιδιωκόμενη ομοιογένεια ανεβάζει την ποιότητα των εργασιών και διευκολύνει την ταχύτητα ελέγχου και έκδοσης των Πρακτικών. Σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων, τα κείμενα δεν θα γίνονται δεκτά.

Δομή κειμένου: το κείμενο πρέπει να είναι δομημένο σύμφωνα με το ακόλουθο διεθνές πρότυπο: Τίτλος – Συγγραφείς – Περίληψη – Λέξεις-κλειδιά – Εισαγωγή – Υλικά και Μέθοδοι – Αποτελέσματα και Συζήτηση – Βιβλιογραφία. Η Περίληψη (Abstract) και οι Λέξεις-κλειδιά (Keywords) θα πρέπει να γραφούν στην Αγγλική γλώσσα.

Μορφοποίηση κειμένου: όλες οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες σε αρχείο MS-Word και να μην υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) σελίδες Α4 (210 x 297 mm) συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, των εικόνων και της βιβλιογραφίας. Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι Calibri, τα περιθώρια του κειμένου να είναι ακριβώς 3 cm (δεξία-αριστερά-επάνω-κάτω), με ευθυγράμμιση στο κυρίως κείμενο αριστερα-δεξιά (full justified), μονό διάστιχο (line spacing) και εσοχή πρώτης γραμμής παραγράφου στo 1 cm.

Yπενθυμίζεται ότι η εκτύπωση στα πρακτικά θα γίνει σε μονοχρωμία (άσπρο/μαύρο) και συνεπώς θα πρέπει τα γραφήματα και οι εικόνες να είναι ευανάγνωστες με αυτά τα χρώματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προφορική παρουσίαση
Ο χρόνος παρουσίασης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εργασιών και θα καθοριστεί τις παραμονές του συνεδρίου, αλλά εκτιμάται περίπου σε δέκα λεπτά. H τελική μορφή της παρουσίασης θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με τα μηχανήματα του Συνεδριακού Κέντρου, δηλαδή MS/Win και Power Point.
Για τις παρουσιάσεις συνιστάται θερμά η χρήση ευκρινών γραμματοσειρών ικανοποιητικού μεγέθους και περιορισμός της έκτασης του κειμένου σε καθεμία από αυτές, ώστε να είναι δυνατόν να διαβάζονται και από τις τελευταίες θέσεις της αίθουσας. H εμπειρία έχει δείξει ότι διαφάνειες που προβάλλουν μεγάλο αριθμό πληροφοριών σε μια σελίδα, αναγκαστικά χρησιμοποιούν πολύ μικρά γράμματα που είναι μόλις ορατά ακόμη και από τις πρώτες θέσεις.

Aναρτημένη ανακοίνωση (poster)
Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα πρέπει να έχουν διαστάσεις περίπου 70×100 cm και το μέγεθος των γραμμάτων να είναι το κατάλληλο, ώστε τα κείμενα να είναι ευανάγνωστα. Όσοι αναρτήσουν ανακοινώσεις, θα πρέπει να παραβρίσκονται στη θέση και την ώρα που θα οριστεί για την υποστήριξή τους. Με ευθύνη των ιδίων η ανάρτηση πρέπει να γίνει εγκαίρως, πριν από την έναρξη του συνεδρίου και να έχει ολοκληρωθεί η αποκαθήλωσή τους μετά τη λήξη.

Όλες οι αναρτημένες εργασίες θα παρουσιαστούν προφορικά σε ειδική συνεδρία, στα πρότυπα του διεθνούς συνεδρίου CIESM. Θα ζητηθεί από τους εισηγητές η αποστολή 5 διαφανειών power point (ppt) πριν την έναρξη του συνεδρίου και μετά την τελική έγκριση της εργασίας τους, τις οποίες θα πρέπει να παρουσιάσουν σε 4-5 λεπτά. Ενδεικτικά, η διάρθρωση των διαφανειών μπορεί να είναι ως εξής: 1η Διαφάνεια (Τίτλος, συγγραφείς), 2η Διαφάνεια (Εισαγωγή), 3η Διαφάνεια (Υλικά και μέθοδοι), 4η Διαφάνεια (Αποτελέσματα), 5η Διαφάνεια (Συζήτηση).

Leave A Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

back to top