2016 – Οδηγίες Συγγραφής

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Στα πρακτικά θα συμπεριληφθούν όλες οι εργασίες που θα εγκριθούν για να παρουσιαστούν στο 16ο Συνέδριο, είτε ως προφορικές, είτε ως αναρτημένες ανακοινώσεις. Oι συγγραφείς παρακαλούνται να διαβάσουν και να εφαρμόσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες. H επιδιωκόμενη ομοιογένεια ανεβάζει την ποιότητα των εργασιών και διευκολύνει την ταχύτητα ελέγχου και έκδοσης των Πρακτικών. Σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων, τα κείμενα δεν θα γίνονται δεκτά.

Δομή κειμένου: το κείμενο πρέπει να είναι δομημένο σύμφωνα με το ακόλουθο διεθνές πρότυπο: Τίτλος – Συγγραφείς – Περίληψη – Λέξεις-κλειδιά – Εισαγωγή – Υλικά και Μέθοδοι – Αποτελέσματα και Συζήτηση – Βιβλιογραφία. Η Περίληψη (Abstract) και οι Λέξεις-κλειδιά (Keywords) θα πρέπει να γραφούν στην Αγγλική γλώσσα.

Μορφοποίηση κειμένου: όλες οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες σε αρχείο MS-Word και να μην υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) σελίδες Α4 (210 x 297 mm) συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, των εικόνων και της βιβλιογραφίας. Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι Calibri, τα περιθώρια του κειμένου να είναι ακριβώς 3 cm (δεξία-αριστερά-επάνω-κάτω), με ευθυγράμμιση στο κυρίως κείμενο αριστερα-δεξιά (full justified), μονό διάστιχο (line spacing) και εσοχή πρώτης γραμμής παραγράφου στo 1 cm.

Yπενθυμίζεται ότι η εκτύπωση στα πρακτικά θα γίνει σε μονοχρωμία (άσπρο/μαύρο) και συνεπώς θα πρέπει τα γραφήματα και οι εικόνες να είναι ευανάγνωστες με αυτά τα χρώματα.

Ακολουθεί πρότυπο συγγραφής επιστημονικής εργασίας για το Συνέδριο Ιχθυολόγων.

Οδηγίες για τις Προφορικές και Αναρτημένες Ανακοινώσεις

Προφορική παρουσίαση

Ο χρόνος παρουσίασης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εργασιών και θα καθοριστεί τις παραμονές του συνεδρίου, αλλά εκτιμάται περίπου σε δέκα λεπτά. H τελική μορφή της παρουσίασης θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με τα μηχανήματα του Συνεδριακού Κέντρου, δηλαδή MS/Win και Power Point.

Για τις παρουσιάσεις συνιστάται θερμά η χρήση ευκρινών γραμματοσειρών ικανοποιητικού μεγέθους και περιορισμός της έκτασης του κειμένου σε καθεμία από αυτές, ώστε να είναι δυνατόν να διαβάζονται και από τις τελευταίες θέσεις της αίθουσας. H εμπειρία έχει δείξει ότι διαφάνειες που προβάλλουν μεγάλο αριθμό πληροφοριών σε μια σελίδα, αναγκαστικά χρησιμοποιούν πολύ μικρά γράμματα που είναι μόλις ορατά ακόμη και από τις πρώτες θέσεις.

Aναρτημένη ανακοίνωση (poster)

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα πρέπει να έχουν διαστάσεις περίπου 70×100 cm και το μέγεθος των γραμμάτων να είναι το κατάλληλο, ώστε τα κείμενα να είναι ευανάγνωστα. Όσοι αναρτήσουν ανακοινώσεις, θα πρέπει να παραβρίσκονται στη θέση και την ώρα που θα οριστεί για την υποστήριξή τους. Με ευθύνη των ιδίων η ανάρτηση πρέπει να γίνει εγκαίρως, πριν από την έναρξη του συνεδρίου και να έχει ολοκληρωθεί η αποκαθήλωσή τους μετά τη λήξη.

Όλες οι αναρτημένες εργασίες θα παρουσιαστούν προφορικά σε ειδική συνεδρία, στα πρότυπα του διεθνούς συνεδρίου CIESM. Θα ζητηθεί από τους εισηγητές η αποστολή 5 διαφανειών power point (ppt) πριν την έναρξη του συνεδρίου και μετά την τελική έγκριση της εργασίας τους, τις οποίες θα πρέπει να παρουσιάσουν σε 4-5 λεπτά. Ενδεικτικά, η διάρθρωση των διαφανειών μπορεί να είναι ως εξής: 1η Διαφάνεια (Τίτλος, συγγραφείς), 2η Διαφάνεια (Εισαγωγή), 3η Διαφάνεια (Υλικά και μέθοδοι), 4η Διαφάνεια (Αποτελέσματα), 5η Διαφάνεια (Συζήτηση).

back to top